Achievements

S.No

Course

Academic Year

Name

Percentage

1

B.Ed

2005-2006

C. Palanivel selvi

65.91%

2

B.Ed

2006-2007

R. Priyadharshini

66%

3

B.Ed

2007-2008

S. Vijaya Rohini

60.42%

4

B.Ed

2008-2009

J. Santha Priya

77.92%

5

B.Ed

2009-2010

G. Vijayalakshmi

84.6%

6

B.Ed

2010-2011

K. Jamruth Begum

84.8%

7

B.Ed

2011-2012

K. Kalaivani

86.8

8

B.Ed

2012-2013

P. Abinaya

85

9

M.Ed

2012-2013

K. Kalaivani

69.71%

10

B.Ed

2013-2014

J. Nisha ponnarsi

87.5%

11

B.Ed

2013-2014

R. Kavitha

86.1%

12

M.Ed

2013-2014

C. Sumitha

70.4%